Béjér Pangajén Pasanggiri Filmisasi Sastra Sunda Piala Duduh Durahman Taun 2023

Dibanding taun-taun saméméhna, jumlah pamilon Pasanggiri Filmisasi Sastra Sunda Piala Duduh Durahman taun ieu teu sabaraha loba. Di taun 2021, aya 33 film nu diabenkeun, malah taun 2022 mah jumlah film nu kudu diajén téh nepi ka 64 filmna. Taun ieu mah jumlahna nyirorot.
Tina 6 carita pondok nu ditawarkeun ku panitia, aya 4 naskah nu dipilih ku pamilon, nyaéta carita pondok "Di Cindulang Aya Kembang" karya Aam Amilia, "Pulangkeun Hayam Aing" karya Cécép Burdansyah, "Rustam Maok Bulan" karya Nunu Nazarudin Azhar jeung "Uing mah Neunggeul si Jago" karya Budi Rahayu Tamsyah.
Dina emprona ngajén, aya kénéh baé pamilon nu ngarémpak aturan. Hiji film wayahna diéliminasi lantaran panjang teuing, nyalahan katangtuan durasi film maksimal 15 menit.
Film-film sésana tuluy dipeunteun kalayan daria, gemet ditimbang maké instrumén penilaian nu ngawengku rupaning aspék film, di antarana narasi, mise en scène (latar, kostum jeung tata rias, properti, tata cahaya jeung blocking), sinématografi, editing jeung tata sora.
Dumasar catetan girang pangajén, nu jadi kahéngkér umum para pamilon dina ngagarap pilem pondok taun 2023 téh di antarana:
  1. Musik nu kudu waé diwawaas ku kacapi suling;
  2. Akting artifisial, kudu aya waé aya karakter jeung adegan pikaseurieun;
  3. Tétéla yén gunem catur nu sok dipapaké sapopoé téh, lebah dipindahkeun kana dialog film mah kalah jadi cawérang karasana;
  4. Palebah adaptasi naskah, pamilon néplak saaya-aya tina carita pondok bahan, teu nyieun tarékah sangkan janggélék film téh kaharti sacara verbal jeung visual ku nu teu maca naskah bahanna;
  5. Alatan dirurusuh ku durasi, urusan pendalaman karakter bangun dimomorékeun;
  6. Kurang merhatikeun unsur sora, aya sababaraha film nu tata sorana ngosom, hempeu, gedé-leutikna teu konsistén, kitu deui sora latar (ambience) teu beresih, bala.
Sanggeus ditimbang kalayan gemet, dipadungdengkeun, dibéré poin dumasar instrumén penilaian nu geus disaluyuan tuluy dijumlahkeun, girang pangajén sapuk yén aya 3 film nu kawilang nyongcolang. Film-film dilélér jadi pinunjul kahiji, kadua jeung katilu. Alatan sacara kualitas ganjor pisan, pinunjul harepan kahiji jeung kadua dieuweuhkeun.
Tilu film nu kapilih jadi pinunjul "Pasanggiri Filmisasi Sastra Sunda Piala Duduh Durahman Taun 2023", nyaeta:

1. "Pulangkeun Hayam Aing"

Produksi Vulpécula Pictures. Film nu diadaptasi tina naskah carita pondok "Pulangkeun Hayam Aing" karya Cécép Burdansyah ieu punjul dina soal garapan nu wani mahiwal. Visualisasina karasa hirup pisan, komo dina adegan ngadu hayam, nepika karasa jiga enyaan. Aktor utamana kapeunteun nyongcolang dina mawakeun karakterna. Musik rapih tur saimbang gedé-leutikna, suksés mirig émosi jeung narasi film. Kaciri aya tarékah dina gerak kaméra, ngan hanjakal kurang dina unsur narasi. Ieu film loba nyarita ku gambar, antukna paguneman karasa ukur jadi pangjangkep. Bisa jadi, éta téh keur ngakalan durasi anu ngan 15 menit téa. Dumasar tinimbangan-tinimbangan ieu, film "Pulangkeun Hayam Aing" kapilih jadi pinunjul katilu kalayan jumlah poin 2298.

2. "Si Oyik"

Produksi Rabu Malam Production. Film nu diapatasi tina naskah carita pondok "Uing mah Neunggeul si Jago" karya Budi Rahayu Tamsyah ieu katimbang geus mampuh ngagunakeun idiom-idiom film kalayan daria tur rapih. Unsur dramatikna diwangun ku narasi nu kuat, katingali aya éksplorasi dina ngagarapna. Alur film ngaguluyur bari ngaleunjeur. Di tungtung film, sinéas ngagunakeun unsur éfék sora sirineu ambulan pikeun méré imaji nu éféktif tur solutif. Ngan hanjakal aya sababaraha adegan nu kawas dina sinétron, kitu deui akting pamaén aya kénéh nu karasa teu natural, musik gé aya nu karasa kénéh ngaganggu mood anu lalajo. Dumasar tinimbangan-tinimbangan ieu, film "Si Oyik" kapilih jadi pinunjul kadua kalayan jumlah poin 2302.

3. "Chandrakara"

Produksi Rumah Film Afandi. Film nu diaptasi tina naskah carita pondok "Rustam Maok Bulan" karya Nunu Nazarudin Azhar ieu geus mampuh nyaimbangkeun unsur visual jeung vérbal. Janggélék film matak pogot dilalajoan. Editing-na rapih, teu karasa dirurusuh ku durasi 15 menit. Unsur narasina kuat. Latar waktu kabiharian tur musikna nu original dianggap hasil ngahirupkeun film. Adaptasi naskah kaitung luar biasa, sanajan aya kénéh kesan artifisial dina akting pamaénna. Ku tinimbangan-tinimbangan ieu, film "Chandrakara" dipilih jadi pinunjul kahiji kalayan jumlah poin 2488.
Kaputusan girang pangajén ditetepkeun tanggal 25 Méi 2023 tur teu bisa diganggu gugat.
Girang Pangajén
Mubyar Parangina
Éndah Dinda Jénura
Budi Mugia Raspati

Sabudeureun Basa Indung