Rupaning Acara
Ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional


Olimpiadeu Basa Sunda pikeun Siswa SMP/MTs Taun 2023

Dina raraga ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional 2023, Forum MGMP Basa Sunda SMP Propinsi Jawa Barat jeung LBSS baris ngagelar Olimpiadeu Basa Sunda Tingkat SMP/MTs. Ieu kagiatan téh tujuanana pikeun ngasah sarta nguji kamampuh barudak sakola dina bagbagan pangajaran basa Sunda.

Olimpiadeu Basa Sunda pikeun Siswa SMA/SMK/MA/MAK Taun 2023

Dina raraga ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional taun 2023, MGMP Basa Sunda SMA Propinsi Jawa Barat jeung LBSS dirojong Pengelola Nama Domain Intérnét Indonésia (Pandi) baris ngayakeun deui Olimpiadeu Basa Sunda. Ieu kagiatan téh pikeun ngasah kamampuh barudak sakola dina pangajaran basa Sunda.

Pasanggiri Maca Sajak Piala Ajip Rosidi

Ieu lomba téh minangka tanda hormat ka almarhum Ajip Rosidi. Lombana dina wangun vidio. Ari sajak anu dibacana karya Ajip Rosidi, judulna “Janté Arkidam”. Ieu lomba pikeun umum sarta bakal rutin digelar unggal miéling Poé Basa Indung. Lomba Maca Sajak Sunda Piala Ajip Rosidi téh alpukahna Singrancagé.

Pasanggiri Tarucing Cakra (TTS) Basa Sunda Taun 2023

Pikeun ngareuah-reuah Poé Basa Indung Sadunya, 21 Pébruari 2023, Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda (PDP-BS) Unpad baris ngayakeun deui Pasanggiri Tarucing Cakra (Teka-Teki Silang). Ieu pasanggiri téh maké pakakas digital, dibagi jadi genep katégori. Prungna pasanggiri tanggal 22 Pébruari 2023 kalawan daring jeung luring.

Sabudeureun Basa Indung