Ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional 2022

Kagiatan ngareuah-reuah PBII taun ayeuna moal pati jauh béda jeung taun kamari. Angger maké padika rukun gawé antar lembaga-organisasi-komunitas, sakumaha anu kaunggel dina logo-logo poster. Atuh Singrancagé ogé ngahiap-hiap ka lembaga-organisasi-komunitas séjénna anu boga niat hayang milu aub ngareuah-reuah PBII kalawan babarengan. Wangun kagiatanana mah bisa naon waé. Kari engké dibadamikeun, disaluyukeun jeung rarancang anu geus aya. Bubuhan anu pangpentingna mah guyubna téa. Paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantay-antay tangan, sareundeuk saigel ngariksa basa Sunda.

Tina hasil babadamian panitia, aya opat rupa kagiatan anu bakal digelar dina ngareuah-reuah PBII ayeuna téh: (1) sawala maya (wébinar) basa jeung sastra nusantara (jadwal nyusul diumumkeun); (2) gerakan kampanyeu basa indung; (3) rupa-rupa pasanggiri, jeung (4) puncak acara tanggal tanggal 21 Pébruari anu bakal ditayangkeun live streaming.

Husus ngeunaan pasanggiri, dina rarancang mah aya dua welas pasanggiri anu bakal dipadungdungkeun téh, ditambah hiji Hadiah Sastra LBSS pikeun meunteun sakur karya kréatif (carpon, puisi, éséy) anu kungsi dimuat dina média salila taun 2021. Tina dua welas pasanggiri, sapuluh pasanggiri geus aya lembaga anu nanggelna, alias geus bisa prak dilaksanakeun sanajan sabagian waragadna aya nu tacan gembleng. Tapi aya dua pasanggiri masih kénéh dina tahap réalisasi, nyaéta Pasanggiri Vidéo Nadoman jeung Olimpiadeu Basa Sunda Tingkat Guru (anu réngkolna dibéntangan dina poster). Nya ngaliwatan ieu publikasi, panitia Singrancagé miharep muga-muga baé aya pihak anu katoél haténa pikeun milu mantuan ngawujudkeun ieu dua pasanggiri. Saenyana salian ti Pasanggiri Vidéo Nadoman jeung Olimpiadeu Basa Sunda Tingkat Guru, aya dua pasanggiri deui anu can puguh bulé hideungna, sarta teu ditulis dina poster. Tapi keun perkara éta mah, cukup disimpen heula baé dina catetan panitia.

Salian ti éta, sanajan geus aya nu nyanggupan méré sawatara hadiah, dina émprona mah waragad nu kudu ditataharkeun téh kawilang réa rupana. Salian ti acara puncak (sélébrasi basa indung), ieu kagiatan ngalibetkeun puluh juri, puluhan panitia, aya deui piala, pakakas téknologi, jsté.

Ku kituna, kagiatan ngareuah-reuah PBII taun 2022 anu diayakeun ku Singrancagé téh tangtuna mikabutuh waragad anu gedé. Ka hareupna, panitia Singrancagé bakal muka rékening donasi keur sakur masarakat anu hayang milu ngarojong sasieureun sabeunyeureun pikeun nyukséskeun ieu kagiatan. Informasina engké bakal nyusul diwawarkeun. Sarta teu kudu dina wangun duit baé, tapi bisa ogé dina wangun séjénna. Éta mah bisa langsung ngontak kana nomer WA anu ditulis di handap.

Kawasna sakitu heula baé minangka ngawahan jeung embaranana mah. Naon rupa anu can katepikeun baris nyusul dibéwarakeun dina wébsite singrancage.id jeung akun média sosial Singrancagé (Instagram, Facebook). Pamungkas, mugia baé ieu kagiatan ngareuah-reuah PBII téh bisa lumangsung kalawan lungsur-langsar, sarta meunang rojongan di sakabéh pihak.

Pun!


Sabudeureun Basa Indung