Sadérék Ngiringan Pasanggiri Tarucing Cakra?

Klik di Dieu Kanggo Simulasi

Rupaning Acara
Ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional


Olimpiadeu Basa Sunda Tingkat SMA/SMK/MA

Ieu pasanggiri baris ngaronjatkeun kamampuh kabasaan barudak sakola. Nu ngayakeunana nyaéta Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (LBSS) rukun gawé jeung Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Basa Sunda. Pamilon bisa miluan ieu lomba ti mana waé, lantaran prakprakanana maké jaringan komputer.

Olimpiadeu Basa Sunda Tingkat SMP/MTs

Ieu pasanggiri pikeun ngaronjatkeun kamampuh kabasaan barudak sakola. Nu ngayakeunana nyaéta Penerbit Geger Sunten rukun gawé jeung MGMP Basa Sunda SMP/MTs sa-Jawa Barat jeung Banten.

Pasanggiri Tarucing Cakra Basa Sunda dina Internét

Ieu pasanggiri téh kagiatan rutin unggal parayaan HBII. Mimiti diayakeun taun 2008, rukun gawé Unpad jeung PP-SS. Nu panungtung diayakeun tanggal 21 Fébruari 2020 ku Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda (PDP-BS) Unpad.

Pasanggiri Filmisasi Sastra Sunda

Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda baris ngayakeun ieu lomba pikeun ngawanohkeun sastra Sunda ka masarakat jeung ngawangun kréativitas barudak ngora ku ékranisasi karya sastra Sunda. Ieu lomba bari midangkeun sawatara karya sastra pinilih dina basa Sunda.

Pasanggiri Ngarang Naskah Sisindiran

Udagan tina ieu pasanggiri téh pikeun miara jeung ngamekarkeun tradisi sastra Sunda buhun, nyaéta sisindiran. Naskah ditulis saeutikna 20 pada dina wangun guluyur carita. Ieu pasanggiri baris diayakeun ku Caraka Sundanologi.

Lomba Vidéo Maca Sajak Piala Ajip Rosidi

Ieu pasanggiri téh minangka pangajén ka Ajip Rosidi suwargi nu gedé jasana dina mekarkeun kabudayaan Sunda. Lomba dina wangun vidéo, sajak Sunda nu dibacana karya Ajip Rosidi.

Lomba Website Maké Kontén Aksara Sunda

Ieu lomba téh geus lumangsung ti bulan Juli 2020, tur hasilna baris diumumkeun 21 Pébruari 2021. Nu ngayakeunana nyaéta Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Ieu lomba boga udagan pikeun ngabeungharan kontén aksara Sunda dina internét.

Saémbara Ngarang Carpon keur Guru Basa Sunda di Jawa Barat jeung Banten

Perkumpulan Pendidik Bahasa Daérah Indonésia (PPBDI) baris ngayakeun saémbara ngarang carita pondok keur guru basa daérah di Jawa Barat jeung Banten. Témana bébas, asal teu ngandung unsur SARA jeung pornografi. Girang pangajén ti kalangan sastrawan bakal ngajén jeung nangtukeun pinunjul 1, 2, 3, jeung tilu pinunjul harepan.

Simposium Nasional Basa Daérah

Pikeun ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional 2021, Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia (PPBDI) bakal ngayakeun Simposium Nasional, témana Memperkokoh Kedudukan Mata Pelajaran Bahasa Daerah dalam Kurikulum Nasional.

Tafsir Sajak Sunda dina Kanvas

Pikeun ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional 2020, sawatara pelukis rék mapaésan kanvas ku tafsiran tina sajak Sunda. Ieu acara dipokalan ku Paguyuban Seniman Budayawan Kabupatén Bandung (Pasebban).

Pasanggiri Nadoman Sunda

Pikeun ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (Lesbumi) PWNU Jawa Barat baris ngayakeun Pasanggiri Nadoman Sunda. Pamilon kudu ngahahariringkeun atawa ngalagukeun salah sahiji pupujian, tuluy direkam jadi vidéo.

Mekarkeun Basa Sunda dina Alam Digital

Ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional 2021

Kasang Tukang

Payung hukum pikeun miara basa daérah di In­donésia téh geus écés naker, nyaéta Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomer 24 Taun 2009, nepi ka rupaning Peraturan Daérah di tingkat provinsi jeung  kabupatén/kota. Papadaning kitu, kaayaan basa daérah téh kaeunteupan baé ku pirang-pirang masalah. Upamana, di dunya atikan, mata pangajaran basa daérah kasilihkeun kénéh ku mata pangajaran lianna—malah di Jawa Barat mah, lembaga nu miara basa Sunda di lingkungan atikan téh geus gé geus ngahiang. Sanajan réa kénéh nu nulis jeung réa nu medal, buka bacaan basa daérah gé teu dipati dipikaresep.

Basa Sunda téh boga panyatur nu poténsial, kadua pangréana di Indonésia. Cék sakaol, jumlah-jamléhna leuwih ti 30 juta. Hanjakalna téh, jumlah sakitu teu sabanding jeung panitén masarakan kana basana sorangan. Malah beuki dieu tambah nyirorot, pangpangna dina nyangkem ajén-inajén budaya nu ditulis maké basa Sunda.

Sawatara mahasiswa jeung nu haat kana basa daérah nyayakeun aksi di gedong DPR pikeun nolak rencana pamaréntah nu rék mupus basa daérah tina kurikulum 2013.

Mana komo sabada urang Sunda kalibet dina masarakat digital. Tarékah pikeun miara basa Sunda maké cara konvénsional téh mimiti karurud. Buku-buku Sunda ayeuna mah beuki teu payu, média citak gé mimiti areureun. Tapi pilihan pikeun ngamekarkeun média anyar gé réa kénéh rurubedna.  Lian ti pasualan téknis dina nyangkem basa jeung téknologi, basa Sunda masih dianggap can boga ajén jual, upamana pikeun jurnalimeu online atawa kontén lianna dina internét.

Ku kituna, mekarkeun basa Sunda di jaman digital téh kudu kudu maké gerakan nu percéka, rancagé, gumulung, jeung dipigawé babarengan. Ieu program gé ancer-ancerna mah rék kawas kitu.

Poé Basa Indung Internasional

Dina Sidang Umum ka-30 PBB taun 1999, tanggal 21 Pébruari ditetepkeun jadi Poé Basa Indung Internasional. Ieu téh kasang tukangna mah tina riributan démonstran "gerakan basa" di Pakistan Wétan (ayeuna Bangladesh) nu ngadongsok pamaréntah sangkan basa Bengal dipaké salah sahiji basa nasional. UNESCO tuluy nyieun émbaran sangkan sakumna nagara milu miara jeung makayakeun  sakabéh basa nu dipaké ku masarakat dunya, ku cara miéling Poé Basa Indung Internasional (PBII) unggal tanggal 21 Pébruari.

Di Indonésia, nu remen kapireng unggal miéling PBII téh nyaéta kahoncéwang kana nyirorotna atawa tumpurna basa-basa daérah. Karéréaan basa indung téh mémang teu walakaya upama dipentés sina ngadadarkeun pirang-pirang élmu pangaweruh. Contona mah basa Sunda nu kakocapkeun mibanda 32 juta panyatur,  danget ieu mah apan mimindengna ukur dipaké paguneman sapopoé. Dina tradisi tinulis gé semet dipaké keur widang sastra jeung jurnalistik. Ayeuna mah arang pisan bahasan paélmuan nu maké basa Sunda téh, dina ayana gé, ukur winangun tulisan pondok dina ungkara kararagok.

Shaheed Minar, atawa monumén martir di Kampus Universitas Dhaka, Bangladesh, pangéling-éling pangorbanan basa Bangla dina tanggal 21 Fébruari 1952.

Ngurunyungna média sosial katut unak-anikna tétéla can bisa dipaké wadah pikeun ningkatkeun fungsi basa Sunda. Malah ka dieunakeun mah, aya kesan yén basa Sunda téh ukur dipaké ngungkabkeun perkara nu teu pati daria.

Upama urang boga angen-angen pikeun mawa basa Sunda ka pakalangan nu leuwih lega, geus sawadina nyiar tarékah pikeun ngaronjatkeun fungsi éta basa. Hiji basa bakal hirup jeung huripna upama geus mampuh dipaké ngadadarkeun naon waé. Ku ki­tuna, perlu aya tarékah nu tuluy-tumuluy pikeun ningkatkeun fungsi basa. Vitalitas basa indung lain saukur diukur ku jumlah panyatur. éta basa kudu dirojong deuih ku karageman fungsi minangka salah sahiji takeran sangkan jadi basa nu dibagéakeun ku masarakat dunya.

Indonésia téh boga ratusan basa daérah, tapi ukur sabagian nu bogaeun aksara mah. Sanajan éta aksara téh langka dipaké dina komunikasi sapopoé, miara jeung ngamumuléna mah penting pisan minangka idéntitas bangsa. Kagiatan nu ditarékahan ku PANDI pi­keun ngadaftarkeun aksara Sunda ke lembaga internét internasional ICANN, sawadina meunang pang­ro­jong ti pirang-pirang pihak. Ieu téh salah sahiji tarékah pikeun ngaronjatkeun "harkat" aksara Sunda di tingkat internasional.

Kagiatan miéling Poé Basa Indung Internasional sawatara taun katukang. Diskusi basa indung jeung aksi mahasiwa UPI di jalan pikeun ngajak balaréa maké basa indung.

Di Jawa Barat, parayaan HBII  mimiti diayakeun taun 2006 kalawan inisiatif Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS) gawé bareng jeung  Universitas Padjadjaran sar­ta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Tataharna ukur dua minggu, tapi bisa ngahudang kana kagitan-kagiatan taun saterusna. Ti harita, parayaan HBII di Jawa Barat dilaksanakeun ku lembaga atawa komunitas séwang-séwangan. Waktuna gé sakapeung mah teu baradami heula, upamana aya tilu kagiatan nu mareng pisan, atau kakara diayakeun jauh sabada tanggal 21 Pébruari.

Kalawan tujuan nu sarua, sangkan mawa aweuhan nu leuwih lega, parayaan HBII di Jawa Barat téh hadéna mah dilaksanakeun dina runtuyan kagiatan, pungkasna acara dina tanggal 21 Fébruari. Perkara nu kawilang genting pikeun basa Sunda téh nyaéta réspon, sikep, jeung tarékah di antara harénghéngna média digital. Pangrojong PANDI jeung UNESCO dina kagiatan mekarkeun basa jeung aksara daérah bakal jadi pamiangan nu hadé pikeun promosi basa Sunda, samalah di tingkat internasional.

Ku éta tinimbangan, bawirasa perlu diayakeun acara "Mekarkeun Basa Sunda dina Alam Digital" ku ngayakeun kagiatan parayaan PBII nu rempug jukung babarengan.

Udagan

Udagan kagiatan ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional di Jawa Barat téh nyaéta:

 1. Ngaronjatkeun fungsi basa indung (Sunda) di alam digital ku acara ngawewegan kontén dina média anyar. Nepi ka danget ieu, kontén basa Sunda di internét téh saeutik pisan.
 2. Mageuhan ajén-ajén kabudayaan ku cara digitalisasi basa jeung aksara Sunda.
 3. Ningkatkeun kahéman masarakat kana basa indung ku cara dilarapkeun langsung maké pakakas digital.
 4. Ngawangun rukun gawé antara lembaga jeung komunitas nu haat kana basa Sunda.
 5. Ngalegaan bahan-bahan literasi digital nu maké basa Sunda.
 6. Ngarojong PANDI dina tarékah ngadaftarkeun aksara Sunda ka lembaga internét internasional.
 7. Ngawangun rukun gawé jeung UNESCO pikeun ngariksa jeung makayakeun basa Sunda.

Wangun Kagiatan

Runtuyan kagiatan miéling PBII 2021 témana "Mekarkeun Basa Sunda dina Alam Digital", bari baris dilaksanakeun dina média internét. Ieu téh pikeun ngajurung sangkan basa Sunda diparaké dina média digital, kaasup wéb jeung média sosial. Kajaba acara puncak parayaan dina tanggal 21 Pébruari 2021, bisa dilaksanakeun dina riungan nu diwatesanan, tuluy disiarkeun maké média digital. Ieu kagiatan dibagi jadi opat gundukan, nyaéta sayémbara atawa pasanggiri, sawalamaya (wébninar), promosi basa, jeung panghargaan.

Rupaning Pasanggiri

Lembaga, organisasi, paguyuban, atau komunitas bisa ngayakeun rupaning pasanggiri nu aya patalina jeung basa indung dina alam digital. Ieu pasanggiri téh di antarana:

 • Olimpiadeu Basa Sunda pikeun Siswa SMA/SMK/MA. Ieu pasanggiri bari ngaronjatkeun kamampuh kabasaan barudak sakola. Nya ngayakeunana nyaéta Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (LBSS) rukun gawé jeung Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Basa Sunda. Pamilon bisa miluan ieu lomba ti mana waé, lantaran prakprakanana maké jaringan komputer.
 • Lomba Website maké Kontén Aksara Sunda. Ieu lomba téh geus lumasung ti  bulan Juli 2020, tur hasilna baris diumumkeun 21 Pébruari 2021. Nu ngayakeunana nyaéta Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Ieu lomba boga udagan pikeun ngabeungharan kontén aksara Sunda dina internét.
 • Pasanggiri Tarucing Cakra dina Internét. Ieu pasanggiri téh kagiatan rutin unggal parayaan HBII. Mimiti diayakeun taun 2008, rukun gawé Unpad jeung PP-SS. Nu panungtung diayakeun tanggal 21 Fébruari 2020 ku Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda (PDP-BS) Unpad.
 • Lomba Filmisasi Sastra Sunda. Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda baris ngayakeun ieu lomba pikeun ngawanohkeun sastra Sunda ka masarakat jeung ngawangun kréativitas barudak ngora ku ékranisasi karya sastra Sunda. Ieu lomba bari midangkeun sawatara karya sastra pinilih dina basa Sunda.
 • Pasanggiri Naskah Sisindiran. Udagan tina ieu pasanggiri téh pikeun miara jeung ngamekarkeun tradisi sastra Sunda buhun, nyaéta sisindiran. Naskah ditulis saeutikna 20 pada dina wangun guluyur carita. Ieu pasanggiri baris diayakeun ku Caraka Sundanologi.
 • Pasanggiri Maca Sajak Piala Ajip Rosidi. Ieu pasanggiri téh minangka pangajén ka Ajip Rosidi suwargi nu gedé jasana dina mekarkeun kabudayaan Sunda. Lomba dina wangun vidio, sajak Sunda nu dibacana karya Ajip Rosidi.
 • Gelaring Basa Sunda keur KBBI. Urang paluruh jeung témbongkeun kecap basa Sunda naon baé nu bisa disumbangkeun keur ngeuyeuban Kamus Besar Bahasa Indonésia (KBBI). LBSS baris ngémbarkeun béréndélanana dina Poé Basa Indung.
 • 1.000 Vidéo Basa Indung. Ieu kagiatan téh pikeun ngumpulkeun panggero atawa ajakan maké basa Sunda nu dikemas dina wangun vidéo. Durasina paling lila 21 detik, naskahna geus disayagikeun. Targét pamilonna kaom milénial, tur bakal dipilih 10 vidéo panghadéna dumasar kana ajén kréativitas.

Sawalamaya (Wébinar)

Wacana pikeun miara jeung mekarkeun basa Sunda biasa dipadungdengkeun dina kagiatan Sawalamaya atawa wébinar. Téma-téma penting pikeun gunem catur di antarana: Buku jeung sastra éléktronik, Kontén Sunda di Youtube, Kualitas Sastra Sunda dina Média Baru, Pangajaran Bahasa Sunda Mangsa Sasalad, jeung sajaba ti éta.

Promosi Bahasa Ibu

Ieu téh eusi-eusina mah kampanyeu sangkan masa­rakat daék maké indung, pangpangna dina média digital. Upamana ku cara nyebarkeun poster di média sosial, nyieun spanduk atawa baliho di sakola-sakola, foto profil dina média sosial, jeung vidéo iklan layanan masarakat.

Puncak Acara

Puncak acara miéling PBII 2021 "Mekarkeun Basa Sunda dina Alam Digital" hadéna diayakeun ku Pamaréntah Provinsi Jawa Barat dina tanggal 21 Pébruari 2021. Patali jeung usum sasalad kénéh, acarana diwatesanan bari angger maliré kaséhatan, tuluy ditayangkeun dina média sosial jeung/atawa télévisi di Jawa Barat.

Ngaheuyeuk Kagiatan

Sakabéh iber kagiatan baris dipuseurkeun dina hiji ieu laman wéb nu pirang-pirang informasi kagiatan miéling PBII nu dilaksakaeun ku sawatara lembaga/organisasi, tempat pikeun daftar jadi pamilon unggal lomba, informasi rupaning acara, béwara-béwara, jeung kontén lianna.

Waragad

Waragad keur ieu kagiatan ancer-ancerna mah ku cara réréongan jeung udunan, boh ti pribadi boh sponsorship pausahaan. Sakabéh waragad nu asup jeung dipaké keur naon-naonna, baris dicatet binarung tanggung jawab sarta diumumkeun di ieu laman wéb.

Calagara

Ieu kagiatan téh dina prakprakanana mah dilaksanakeun ku lembaga/komunitas séwang-séwangan. Tapi engkéna urang rempug jukung babarengan ngungkulan mun aya masalah, upamana dina sual waragad, publikasi, perkara téknis nu patali jeung pakakas digital. Panyimpay komunikasi antarkomunitas téh bari dibantuan ku Singrancagé nu bakal milu tanggung jawab dina nyayagikeun jaringan digital. Singrancagé téh sabangsaning forum pikeun ngamekarkeun kasundaan maké pakakas téknologi digital. Museur di dinya. Ieu forum bakal umajak, ngarojong, jeung mantuan saha waé nu boga kréasi kana kasundaan dina alam digital.


Sabudeureun Basa Indung